Actiepunten

allergisch voor onrecht

Geen verkiezingsbeloftes in deze folder. Wel maak ik me sterk voor de stem
van al wie vandaag onvoldoende weerklank vindt in de gemeenteraad.
Ik ben gepokt en gemazeld in het organiseren van mensen om te wegen
op de politiek. Jarenlang was ik woordvoerster van de Holebifederatie.
Nu ben ik actief in de derdewereldbeweging en als vakbondsdelegee.

onafhankelijke kandidaat

Ik ben de Gentse SP.a dankbaar voor hun uitgestoken hand. Toch maakte
ik hen van meet af aan duidelijk dat ik een onafhankelijke, vurig rode stem
wil blijven … in mijn wijk de Brugse Poort, maar ook in de gemeenteraadsfractie.
Gelukkig kan ik daarbij steunen op een netwerk van actieve, sociaalvoelende
Gentenaars: ik ben onafhankelijk, maar zeker niet alleen. Ook jouw
stem of actieve medewerking kan het verschil maken. Door de nieuwe
wetgeving is het niet meer de plaats op de lijst die telt, maar wel het aantal
voorkeurstemmen.

minder armen, minder rijken

gent kan beter

Gent doet het lang niet slecht, maar niet voor iedereen even goed.
Liberale uitgangspunten wegen te zwaar door.
Om maar enkele voorbeelden te noemen:
- de vervangingsstop bij het stadspersoneel zorgt voor stress, maar ook
voor minder kansen voor kortgeschoolden om bij de Stad te werken.
- men laat de schaarse stadswoningen verkommeren op het moment dat
huren voor velen zo duur wordt. De wachttijd voor sociale woningen
bedraagt nog steeds 2,5 jaar.
- met de uitbouw van ondergrondse centrumparkings worden niet-Gentenaars
verder met hun auto naar het stadscentrum gelokt, terwijl we
voor de Gentenaars, de zwakke weggebruikers en het openbaar vervoer
het autoverkeer juist moeten verminderen.

betaalbare basisvoorzieningen voor alle gentenaars

Gent speelde al inkomsten kwijt door de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt.
Staddiensten werden geprivatiseerd of verzelfstandigd.
De noden van de Gentenaars moeten voorrang krijgen op de liberale
dwanggedachte dat de Stad het met steeds minder belastingsinkomsten
moet doen. Echt gratis onderwijs, kleinere klassen, meer kinderopvang,
sociale woningen, een gelijke kansenbeleid dat voldoende geld ter beschikking
krijgt, goedkoper of zelfs gratis openbaar vervoer, genoeg gratis
wc’s voor vrouwen, meer geld voor de achtergestelde wijken, enkel dure
vuilniszakken voor wie z’n afval niet beperkt, meer groene ruimte in de
stad, meer wijkgezondheidscentra, bruisende buurtcentra, meer toegang
tot computer en internet in bibliotheken en buurtcentra …
Het leven van vele Gentenaars zou er een stuk aangenamer en makkelijker
door worden. Het stadsbestuur moet dan ook actief op zoek naar
geld bij de hogere overheid en bij bedrijven en Gentenaars die dat het
best kunnen dragen.

de gentenaars betrekken bij de grote beleidskeuzes

Een sociale stad is ook een open en democratische stad. Gent moet zich
dag in, dag uit inspannen om de actieve betrokkenheid van haar inwoners
te vergroten.
Ja, zelfs bij de begrotingsopmaak! Dan wordt immers beslist waarin onze
stadsgelden zullen geïnvesteerd worden. Dit alles kan enkel met informatie
die voor elke Gentenaar toegankelijk en verstaanbaar is. Het is mogelijk.
Reeds in verschillende buitenlandse steden wordt succesvol in die zin gewerkt.

Vandaag leven teveel Gentenaars geïsoleerd, met frustraties of rancunes.
Pillen of bruistabletten kunnen daar niets aan veranderen. Enkel een
bruisend Gent kan dat helpen oplossen. Laat ons samen de handen uit de
mouwen steken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.