verslag debat Natuurpunt

Er zijn heel wat Gentenaars die bekommerd zijn om het leefmilieu van hun stad en zelfs de moeite doen om gedurende ruim drie uren – in een broeierig hete zaal- naar de milieuplannen van de verschillende Gentse kopstukken te komen luisteren. Het debat spitste zich toe op vier thema's:

stadsbossen
groen en natuur in de stad (parken, zeg maar)
het havengebied
Het leievallei-project

in 2000 had de stad 54 ha bos, of 2m2 per inwoner. Vandaag beschikken we over 2,0001 m 2 per inwoner, niet echt een reuzensprong voorwaarts. Er werd in het verleden veel gepland, maar relatief weinig geplant. Het ruimtelijk uitvoeringsplan Gent voorziet een uitbreiding van het bosbestand met 468 ha, maar het is onduidelijk hoeveel hiervan al werd gerealiseerd. Alle partijen gaven in het debat toe dat de uitbreiding van het bosbestand moeizaam verloopt. Termont probeerde daarbij aanvankelijk de zwarte piet door te spelen naar Dua, die – aldus Termont- als minister van leefmilieu mee boter op het hoofd had voor het moeizame totstandkomen van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Peeters opperde dat al veel werk was verricht, zij het dan vooral in de voorbereidende fase :-). Van Laecke stelde voor de eerste keer die avond (maar het zou de laatste keer niet zijn) dat de landbouw nauw moet betrokken worden bij de uitbreiding van het bosbestand. Dua hield een pleidooi voor een concrete deal met het Vlaams Gewest voor de financiering.

Uitgaande van een internationaal erkende norm van 10 m2 wijk- en parkgroen per inwoner kan men tot het besluit komen dat er 150 ha bij moeten komen in Gent. Termont stelde dat 70 ha werden gecreëerd in de huidige legislatuur. Dua wist dat 33% van de Gentenaars kunnen genieten van de norm, en dat vooral de 19 e eeuwse gordel groen-arm was; daarom stelde ze concreet voor om prioriteit te geven aan de vergroening van deze gordel en ter hoogte van de oude dokken een groot park aan te leggen. Peeters hield een pleidooi voor realisme en gaf de raad mee de noodzakelijke uitbreiding van de woonfunctie niet uit het oog te verliezen. Termont toonde zich vrij optimistisch, verwees naar de gedetailleerde voorstellen uit het sp.a programma en was het er mee eens dat de prioriteit moet gaan naar de 19e eeuwse gordel.

Je zou het niet zeggen, maar het havengebied beschikt over heel wat waardevolle natuur. De laatste jaren waren echter een ecologisch dieptepunt (veel soorten verdwenen). Om de situatie te keren werd een charter afgesloten tussen Natuurpunt en het havenbedrijf. In deze overeenkomst erkent Natuurpunt dat economische overwegingen in het havengebied primeren, maar tegelijkertijd erkent het havenbedrijf zijn medeverantwoordelijkheid om op het niveau van de kanaalzone een netwerk van ecologische infrastructuur in stand te houden of te ontwikkelen. Dua stelde dat het charter een mooie, maar voorlopig lege doos is, die door het regelmatig overleg (dat via het charter wordt ingebouwd) geconcretiseerd moet worden. Ook hier vlogen de kemphanen Termont (de man van de haven!) en Dua elkaar even in de haren toen Groen! de pluim voor het charter op zijn hoed probeerde te zetten. De VLD gaat er van uit dat de economische evolutie van het havengebeuren meer kansen biedt voor de ontwikkeling van groengebieden, en dat de havenactiviteit zelf een meer ecologische inslag zal krijgen (biobrandstof en dergelijke). Dua juichte dit laatste toe, en kreeg ook de handen op elkaar door te waarschuwen voor de gevolgen voor de derde wereld van de zogezegd "ecologische" bedrijvigheid in de haven (ze gaf het voorbeeld van de weinig milieuvriendelijke omstandigheden waarin palmolie wordt geproduceerd)

RUP gent voorzag bijkomende natuurbestemmingen. Natuurpunt vraagt de medewerking van de stad Gent bij de verwezenlijking van het Natuurpark Leievallei (tussen Gent en Deinze). " De Leievallei heeft nood aan een wervend en ambitieus natuurproject, met als einddoel de realisatie van het Natuurpark Leievallei. Iedereen heeft belang bij een Leievallei waar de natuur goed beschermd en beheerd wordt: de Gentse recreant, de toerist, de horeca (en andere middenstanders), de bewoners, de landbouwers (als beheerders), de cultuursector."
●"De subsidies van de stad Gent voor aankoop van natuurgebied door Natuurpunt dienen in dit Leiepark extra hoog te liggen, zodat een snelle realisatie mogelijk is.Wij stellen voor dat de stad 75% van de restfinanciering op zich neemt, althans voor de delen van de Leievallei die op Gents grondgebied gelegen zijn: Sneppemeersen, Schoonmeersen, Assels (incl Hoge Blaarmeersen), Hoge Lake en Keuzemeersen.

●In samenwerking met alle betrokken actoren moet een visie ontwikkeld worden over de verhouding en mogelijke synergieën tussen recreatie en natuurbehoud, landbouw en natuurbehoud en privé-eigendom en de terreinen van Natuurpunt in dit gebied."

Tijdens het debat toonde Groen! zich de ferventste aanhanger van het project. Alhoewel sp.a-spirit in haar programma opvallend veel aandacht besteedt aan groen in de stad (zeker in vergelijking met zes jaar geleden) vinden we er niets terug over de leievallei; daardoor komt ook het voorstel van Natuurpunt voor een hoge restfinanciering door de stad bij aankopen van Natuurpunt in de leievallei op de helling te staan. De VLD vermeldt het project in haar programma niet. Ook CD&V zwijgt in alle talen over de leievallei.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.