debat Natuurpunt Gent

Laten we maar al een bloemetje zetten op dat huis in ons logo, want als het
kopstukkendebat georganiseerd door Natuurpunt me iets geleerd heeft is het wel dit:
er zijn heel wat Gentenaars die bekommerd zijn om het leefmilieu van hun stad en
zelfs de moeite doen om gedurende ruim drie uren – in een broeierig hete zaal-
naar de milieuplannen van de verschillende Gentse kopstukken te komen luisteren. Het
debat spitste zich toe op vier thema's:

1.. stadsbossen
2.. groen en natuur in de stad (parken, zeg maar)
3.. het havengebied
4.. Het leievallei-project

1.. in 2000 had de stad 54 ha bos, of 2m2 per inwoner. Vandaag beschikken we over
2,0001 m 2 per inwoner, niet echt een reuzensprong voorwaarts. Er werd in het
verleden veel gepland, maar relatief weinig geplant. Het ruimtelijk
uitvoeringsplan Gent voorziet een uitbreiding van het bosbestand met 468 ha, maar
het is onduidelijk hoeveel hiervan al werd gerealiseerd. Alle partijen gaven in
het debat toe dat de uitbreiding van het bosbestand moeizaam verloopt. Termont
probeerde daarbij aanvankelijk de zwarte piet door te spelen naar Dua, die –
aldus Termont- als minister van leefmilieu mee boter op het hoofd had voor het
moeizame totstandkomen van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Peeters opperde dat al
veel werk was verricht, zij het dan vooral in de voorbereidende fase :-). Van
Laecke stelde voor de eerste keer die avond (maar het zou de laatste keer niet
zijn) dat de landbouw nauw moet betrokken worden bij de uitbreiding van het
bosbestand. Dua hield een pleidooi voor een concrete deal met het Vlaams Gewest
voor de financiering.

2.. Uitgaande van een internationaal erkende norm van 10 m2 wijk- en parkgroen per
inwoner kan men tot het besluit komen dat er 150 ha bij moeten komen in Gent.
Termont stelde dat 70 ha werden gecreëerd in de huidige legislatuur. Dua wist dat
33% van de Gentenaars kunnen genieten van de norm, en dat vooral de 19 e eeuwse
gordel groen-arm was; daarom stelde ze concreet voor om prioriteit te geven aan de
vergroening van deze gordel en ter hoogte van de oude dokken een groot park aan te
leggen. Peeters hield een pleidooi voor realisme en gaf de raad mee de
noodzakelijke uitbreiding van de woonfunctie niet uit het oog te verliezen.
Termont toonde zich vrij optimistisch, verwees naar de gedetailleerde voorstellen
uit het sp.a programma en was het er mee eens dat de prioriteit moet gaan naar de
19e eeuwse gordel.

3.. Je zou het niet zeggen, maar het havengebied beschikt over heel wat
waardevolle natuur. De laatste jaren waren echter een ecologisch dieptepunt (veel
soorten verdwenen). Om de situatie te keren werd een charter afgesloten tussen
Natuurpunt en het havenbedrijf. In deze overeenkomst erkent Natuurpunt dat
economische overwegingen in het havengebied primeren, maar tegelijkertijd erkent
het havenbedrijf zijn medeverantwoordelijkheid om op het niveau van de kanaalzone
een netwerk van ecologische infrastructuur in stand te houden of te ontwikkelen.
Dua stelde dat het charter een mooie, maar voorlopig lege doos is, die door het
regelmatig overleg (dat via het charter wordt ingebouwd) geconcretiseerd moet
worden. Ook hier vlogen de kemphanen Termont (de man van de haven!) en Dua elkaar
even in de haren toen Groen! de pluim voor het charter op zijn hoed probeerde te
zetten. De VLD gaat er van uit dat de economische evolutie van het havengebeuren
meer kansen biedt voor de ontwikkeling van groengebieden, en dat de
havenactiviteit zelf een meer ecologische inslag zal krijgen (biobrandstof en
dergelijke). Dua juichte dit laatste toe, en kreeg ook de handen op elkaar door te
waarschuwen voor de gevolgen voor de derde wereld van de zogezegd "ecologische"
bedrijvigheid in de haven (ze gaf het voorbeeld van de weinig milieuvriendelijke
omstandigheden waarin palmolie wordt geproduceerd)

4.. RUP gent voorzag bijkomende natuurbestemmingen. Natuurpunt vraagt de
medewerking van de stad Gent bij de verwezenlijking van het Natuurpark Leievallei
(tussen Gent en Deinze). " De Leievallei heeft nood aan een wervend en ambitieus
natuurproject, met als einddoel de realisatie van het Natuurpark Leievallei.
Iedereen heeft belang bij een Leievallei waar de natuur goed beschermd en beheerd
wordt: de Gentse recreant, de toerist, de horeca (en andere middenstanders), de
bewoners, de landbouwers (als beheerders), de cultuursector."
●"De subsidies van de stad Gent voor aankoop van natuurgebied door Natuurpunt
dienen in dit Leiepark extra hoog te liggen, zodat een snelle realisatie mogelijk
is.Wij stellen voor dat de stad 75% van de restfinanciering op zich neemt, althans
voor de delen van de Leievallei die op Gents grondgebied gelegen zijn:
Sneppemeersen, Schoonmeersen, Assels (incl Hoge Blaarmeersen), Hoge Lake en
Keuzemeersen.

●In samenwerking met alle betrokken actoren moet een visie ontwikkeld worden over
de verhouding en mogelijke synergieën tussen recreatie en natuurbehoud, landbouw en
natuurbehoud en privé-eigendom en de terreinen van Natuurpunt in dit gebied."

Tijdens het debat toonde Groen! zich de ferventste aanhanger van het project.
Alhoewel sp.a-spirit in haar programma opvallend veel aandacht besteedt aan groen in
de stad (zeker in vergelijking met zes jaar geleden) vinden we er niets terug over
de leievallei; daardoor komt ook het voorstel van Natuurpunt voor een hoge
restfinanciering door de stad bij aankopen van Natuurpunt in de leievallei op de
helling te staan. De VLD vermeldt het project in haar programma niet. Ook CD&V
zwijgt in alle talen over de leievallei.

Peter Bostyn

Voor een fotoverslag kan je ook terecht op de site van natuurpunt Gent

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.